* ตรวจสอบรายชื่อ รายปี/กรม
* ประวัติการเข้าอบรม รายบุคคล
* ข้อมูลการสมัคร รายบุคคล/ปี
* ข้อมูลการใช้ห้องอบรม
* หลักสูตรวิชาที่เปิดฝึกอบรม
* รายงานผู้ผ่านการคัดเลือก
* ตรวจผลสอบ
* ลงทะเบียน/ขอรับ ID
* สมัครเข้ารับการอบรม
  (สำหรับผู้ที่ได้ ID แล้ว)
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมงาน -
- Admin -
-Home-
New Document
     Online 1  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมวิชา : Microsoft Excel 2003(M5005) ประจำปี 2550
ลำดับที่ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ห้องอบรม
1.น.ส.วศินี เฉลิมลอย จ.บันทึกข้อมูล 5สำนักบริหารกลาง  สป.กค. 103
2.น.ส.วศินี เฉลิมลอย จ.บันทึกข้อมูล 5 " - " 103
3.น.ส.มลิวัลย์ โหมกจันทึก เจ้าพนักงานพัสดุ 2กองพัสดุ  กรมธนารักษ์ 103
4.น.ส.มลิวัลย์ โหมกจันทึก เจ้าพนักงานพัสดุ 2 " - " 103
5.นายกฤษฎา ถิรธนกานต์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4ศูนย์สารสนเทศ  กรมธนารักษ์ 103
6.นายกฤษฎา ถิรธนกานต์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 " - " 103
7.นางสำริด ภัทรเจริญสิน เจ้าพนักงานการคลัง 5สำนักการเงินการคลัง  กรมบัญชีกลาง 103
8.นางสำริด ภัทรเจริญสิน เจ้าพนักงานการคลัง 5 " - " 103
9.น.ส.ปาริชาติ โพธิ์แก้ว เจ้าพนักงานการคลัง 5สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 103
10.น.ส.ปาริชาติ โพธิ์แก้ว เจ้าพนักงานการคลัง 5 " - " 103
11.นายชยุตม์พงศ์ พรมวังขวา นิติกร 4สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง  กรมบัญชีกลาง 103
12.นายชยุตม์พงศ์ พรมวังขวา นิติกร 4 " - " 103
13.นางปฤษณา เจริญรัตน์ จนท.บริหารงานธุรการ 5กรมศุลกากร  กรมศุลกากร 103
14.นางปฤษณา เจริญรัตน์ จนท.บริหารงานธุรการ 5 " - " 103
15.น.ส.จินดารัตน์ วิชญคุปต์ เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 6ว.สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  กรมศุลกากร 103
16.น.ส.จินดารัตน์ วิชญคุปต์ เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 6ว. " - " 103
17.น.ส.ภาวนา เล็กศิริวิไล เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 6ว.สำนักสืบสวนและปราบปราม  กรมศุลกากร 103
18.น.ส.ภาวนา เล็กศิริวิไล เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 6ว. " - " 103
19.น.ส.ศิริเพ็ญ วงศ์เสาวรภย์ เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 6ว.กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  กรมศุลกากร 103
20.น.ส.ศิริเพ็ญ วงศ์เสาวรภย์ เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 6ว. " - " 103
21.น.ส.สมใจ อิงควุฒิ นักวิชาการสรรพสามิต 6กรมสรรพสามิต  กรมสรรพสามิต 103
22.น.ส.สมใจ อิงควุฒิ นักวิชาการสรรพสามิต 6 " - " 103
23.นางศิริภรณ์ เสริมเจริญกิจ จ.สรรพสามิต 5 " - " 103
24.นางศิริภรณ์ เสริมเจริญกิจ จ.สรรพสามิต 5 " - " 103
25.นางสุพร แก้วไพทูรย์ จ.การเงินและบัญชี 5กองรายได้  กรมสรรพสามิต 103
26.นางสุพร แก้วไพทูรย์ จ.การเงินและบัญชี 5 " - " 103
27.นางสุนทรี สังวรธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ 5กองฝึกอบรม  กรมสรรพากร 103
28.นางสุนทรี สังวรธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 " - " 103
29.นางกรวิภา จุลเจริญ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6สำนักงานสรรพากรภาค 1  กรมสรรพากร 103
30.นางกรวิภา จุลเจริญ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 " - " 103
31.น.ส.วาทินี ศรีบัวรอด นิติกร 5 " - " 103
32.น.ส.วาทินี ศรีบัวรอด นิติกร 5 " - " 103
33.นายสงวนพงษ์ คำบุบผา นิติกร 5 " - " 103
34.นายสงวนพงษ์ คำบุบผา นิติกร 5 " - " 103
35.น.ส.ศรัณย์พัชร์ แสงสิงแก้ว เศรษฐกร 4สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 103
36.น.ส.ศรัณย์พัชร์ แสงสิงแก้ว เศรษฐกร 4 " - " 103
37.นางชนัฐพร แจ้งขำ จ.บันทึกข้อมูล 5สำนักนโยบายระบบการเงิน การออม และการลงทุน  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 103
38.นางชนัฐพร แจ้งขำ จ.บันทึกข้อมูล 5 " - " 103
39.น.ส.สุธีรา ศรีทอง เศรษฐกร 4 " - " 103
40.น.ส.สุธีรา ศรีทอง เศรษฐกร 4 " - " 103
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าห้องอบรมในฐานะ สังเกตุการณ์ จะไม่ถูกแสดงรายชื่อในตารางนี้